Algemene voorwaarden | Willemsen verhuur

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap Willemsen Verhuur B.V., gevestigd te (4043 JR) Opheusden aan de Tielsestraat 85c, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74448277. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website www.willemsenverhuur.nl.

Artikel 1          Definities
1.1  In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
a.     verhuurder: Willemsen Verhuur B.V.
b.     huurder: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke (rechts)persoon die tot verhuurder in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met verhuurder gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
c.     overeenkomst(en): de tussen verhuurder en huurder aangegane huurovereenkomst(en), waarop de algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
d.     dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
e.     schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2          Toepasselijkheid
2.1  Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de overeenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaves, voorstellen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3  Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.4  De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden een overeenkomst tot stand is gekomen, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en verhuurder.

Artikel 3          Huurperiode
3.1  De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:
a.     Indien is overeen gekomen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door verhuurder aan huurder wordt overhandigt;
b.     Indien is overeen gekomen dat verhuurder de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
3.2  De huurtermijn eindigt op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek het tijdstip waarop het gehuurde materieel door huurder aan verhuurder wordt overhandigd.
3.3  Indien huurder het gehuurde materieel langer wenst te huren, dient hierover eerst telefonisch of schriftelijk overleg plaats te vinden en dient de verlenging door verhuurder schriftelijk te worden bevestigd.
3.4  Indien het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip aan verhuurder wordt overhandigt, verbeurt huurder een boete van € 500,- per dag dat het gehuurde niet is overhandigd aan verhuurder, onverminderd het recht van verhuurder om de daadwerkelijke schade te vorderen.

Artikel 4          Levering en retournering
4.1  Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde aflevert op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon en de huurder dienen zich op eerste verzoek legitimeren.
4.2  Voor zover op de afgesproken bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder en worden op eerste verzoek door verhuurder aan verhuurder voldaan.
4.3  Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4.4  Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
4.5  Vanaf het moment van aflevering aan de huurder is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
4.6  Het gehuurde dient door de huurder schoon en in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin hij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur.
4.7  Huurder is gehouden het gehuurde met een volledig gevulde brandstoftank te retourneren.

Artikel 5          Prijzen
5.1  Tenzij anders overeengekomen, is de huurprijs in euro’s, exclusief BTW, en exclusief transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand- en diefstalregelingen.
5.2  De dagprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 24 uur, waarbij de dagprijs is gebaseerd op 8 draaiuren per dag. Indien er meer draaiuren worden gemaakt, zal het meerdere naar rato in rekening worden gebracht.
5.3  Indien huurder niet voldoet aan het bepaalde in artikel 4.6, worden eventuele schoonmaakkosten bij huurder in rekening gebracht. De schoonmaakkosten zijn vastgesteld op € 50,00, onverminderd het recht van verhuurder om de daadwerkelijke kosten aan huurder in rekening te brengen.
5.4  Willemsen Verhuur berekent over iedere machine kosten voor de verzekering. Deze zijn 5% van de reserveringskosten totaal.

Artikel 6          Betaling
6.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verhuurder is gerechtigd om (gedeeltelijke) betaling vooraf te vorderen of een waarborgsom te vragen.
6.2  Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door verhuurder is ontvangen, is huurder van rechtswege in gebreke en is huurder een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verhuurder het verschuldigde bedrag met rente en (buitengerechtelijke) incassokosten terstond op te eisen.

Artikel 7          Aansprakelijkheid
7.1  De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder, maar niet beperkt tot, schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
7.2  De huurder dient het gehuurde bij afname meteen te controleren. Bij gebreken of andere klachten dient de huurder dit meteen, doch binnen 12 uur, te melden aan de verhuurder. Laat de huurder dit na, dan wordt het gehuurde geacht in deugdelijke en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
7.3  Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld, doch uiterlijk binnen 12 uur, aan de verhuurder telefonisch en schriftelijk te worden meegedeeld.
7.4  Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
7.5  Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding in verband met het gebruik van het gehuurde.
7.6  Indien verplicht en voorzover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering van € 1.500,- en alle schade die om welke reden dan ook niet is verzekerd, komt voor rekening van de huurder.
7.7  In tegenstelling tot artikel 7.6, is het gehuurde door Verhuurder niet verzekerd, indien en voor zover daar geen wettelijke verplichting voor bestaat. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die de in dit artikel genoemde risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

Artikel 8          Gebruik van het gehuurde
8.1  De huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezig gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen meerderjarig en bekwaam zijn tot deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking.
8.2  Het is huurder verboden om het gehuurde te vervreemden, onder te verhuren of in gebruik te geven aan een derde, dan wel het gehuurde te bezwaren.
8.3  De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (eventueel meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
8.4  Indien huurder niet voldoet aan één van de bepalingen uit dit artikel, is huurder een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichte om de schade te vergoeden.

Artikel 9          Schade en verlies
9.1  Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 uur na het ontstaan ervan, aan verhuurder te worden gemeld.
9.2  In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 12 uur na ontdekking aan verhuurder te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Teven is huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van de aangifte aan verhuurder te overleggen.
9.3  Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de huurder zich de schade aan verhuurder te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan of diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door verhuurder geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
9.4  De huurder is volledig aansprakelijk en gehouden de volledige schade te vergoeden, ongeacht of, en in welke mate, zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
9.5  Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die verhuurder dient te vrijwaren, komt evenwel:
-        schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van
voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
-        het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
-        schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade.
-        boetes, bekeuringen en/of kosten voor verhuurder, die voortvloeien uit het door de huurder (of diens personeel/ hulppersonen / andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
-        schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

Artikel 10         Eigendom en zekerheid
10.1        De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van
de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet of niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.
10.2        De huurder is niet gerechtigd het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins
ten behoeve van derden te bezwaren.
10.3        De huurder zal verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het
gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde.
10.4        Tenzij anders overeengekomen, is huurder een waarborgsom verschuldigd. De
waarborgsom mag door huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft verhuurder echter het recht om door de huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11         Annulering
11.1     Indien huurder nalaat een door hem gereserveerd object op de afgesproken datum af te
nemen, is de huurder desondanks de volledige huurprijs verschuldigd.
11.2      Indien huurder een reservering wenst te annuleren, dient huurder dit schriftelijk aan verhuurder door te geven.
11.3      Huurder is bij annulering van een reservering van tien dagen of minder voor de afgesproken afnamedatum de volledige huurprijs verschuldigd. Indien de annulering meer dan tien dagen voor de afgesproken afnamedatum geschiedt, is huurder 80% van het huurbedrag verschuldigd.

Artikel 12         Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1      In geschillen die ontstaan of voortvloeien uit de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is de rechtbank Arnhem exclusief bevoegd.
12.2     Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Versie: november 2019

0
    0
    Uw reserveringen
    Uw heeft geen reserveringenGa terug naar assortiment